Czym są kursy sobotnie?

 

Kursy sobotnie dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat dają dzieciom mniejszości niemieckiej możliwość kreatywnej nauki języka niemieckiego, dzięki czemu motywują je do komunikacji między sobą w języku niemieckim. Ważne jest także, aby dzieci zintegrowały się z lokalnym DFK i dzięki spotkaniom w siedzibach DFK czuły się tam mile widziane i akceptowane.

 

Proszę pamiętać, że kursy sobotnie nie są zajęciami pozalekcyjnymi ani korepetycjami, co oznacza, że dzieci nie realizują w trakcie kursów sobotnich programu szkolnego, ani podręczników szkolnych. Kurs sobotni nie jest także kursem językowym takim jak w prywatnych szkołach języków obcych.

 

Cele projektu

 

Dzieci

 • Nauka języka niemieckiego,
 • Podniesienie poziomu znajomości języka Niemców na śląsku,
 • Ożywienie i pielęgnacja niemieckich tradycji, obyczajów i uroczystości,
 • Zwiększenie motywacji do komunikowania się w języku niemieckim,
 • Odnalezienie przyjemności w komunikowania się w języku niemieckim,
 • Wzmocnienie kultury, języka i poczucia tożsamości Niemców na Śląsku,
 • Rosnące zaangażowanie rodziców,
 • Więź młodej generacji z domami spotkań mniejszości niemieckiej,
 • Lepsza współpraca międzypokoleniowa w szeregach mniejszości niemieckiej.

 

Rodzice / Zarządy DFK

 • Wsparcie ze strony rodziców, rodzin i członków Zarządu lokalnych DFK jest bardzo ważne i decydujące (ścisła współpraca).

 

Kursy sobotnie są finansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Polsce oraz Bundesministerium des Innern RFN.

 

 

Was sind Samstagskurse?

 

Samstagskurse für Kinder im Alter von 6. bis 11. Jahren sollen den Kindern der deutschen Minderheit eine Möglichkeit geben auf kreative Art und Weise die deutsche Sprache zu erlernen, damit sie dann motiviert werden miteinander deutsch zu sprechen. Wichtig ist, dass die Kinder ein Bezug zu den DFKs finden und sich dank dieser Treffen in den DFK-Häusern wohl und akzeptiert fühlen.

 

Bitte beachten Sie, dass die Samstagskurse keine Nachhilfestunden oder Korrepetitionen sind, was bedeutet, die Kinder bearbeiten in den Samstagskursen kein Lehrmaterial aus der Schule. Der Samstagskurs ist auch kein Sprachkurs, wie er in kommerziellen Sprachschulen angeboten wird.

 

Ziel des Projekts

 

Kinder

 • Erlernen der deutschen Sprache,
 • Verbesserung des Sprachniveaus der Deutschen in Schlesien,
 • Wiederbelebung und Pflege von deutschen Traditionen und Bräuchen, Festen
 • Erhöhung der Motivation zum Deutschsprechen
 • Spaß am Deutschsprechen entdecken
 • Festigung der Kultur, Sprache und Identität der Deutschen in Schlesien
 • Steigendes Engagement der Eltern
 • Verbundenheit der jüngsten Generation mit den Begegnungsstätten der deutschen Minderheit.
 • Bessere Zusammenarbeit zwischen der Generationen innerhalb der deutschen Minderheit

 

Eltern / DFK Vorstände

 • Die Unterstützung der Eltern, Familien und den DFK Funktionären ist von größter Bedeutung und Wichtigkeit (enge Zusammenarbeit)

 

 

Samstagskurse werden finanziell unterstützt vom Bundesministerium des Innern der BRD und Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji in Polen.